LICYTACJA ODWOŁANA

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00037993/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-11-2017r. o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym w Brzegu ul. Chroborego 31, 49-300 Brzeg, w sali nr 51, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:Anna Gołębiewska położonej: 49-300 Brzeg, ul. Ofiar Katynia 44A/1,

dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00037993/7

Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny znajduje się na parterze, o powierzchni 64,20 m² składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i osobnego wc. Mieszkanie wyposażone w instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, c.o.

Suma oszacowania wynosi 99 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 10501575 1000 0090 3022 4415 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 31-10-2017 zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 13:00 do godz. do godz. 13:15. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa, ul. Robotnicza 16A/6-7, 49-300 Brzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.